Thank-you - Business X Marketing

Thank-you

📌[ ขั้นตอนถัดไป ]
ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่มหลักสูตร Shotcut MBA
โดยคลิกที่ link นี้ แล้วกดขอเข้าร่วมกลุ่ม

รหัสลับ 4 หลัก สำหรับเข้ากลุ่ม คือ 0619

คลิกเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม
https://www.facebook.com/groups/497086377701196/?ref=share

📌[ Certificate ]
การรับ Certificate อาจารย์จะกล่าวถึงขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับ Certificate ระหว่างวิดีโอที่เรียน ผู้เรียนที่เรียนถึงช่วงดังกล่าวแล้ว สามารถลงทะเบียนตามขั้นตอนดังกล่าวได้เลยค่ะ

ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

 

Scroll to top