Gen z Archives - Business X Marketing

Gen z

กลยุทธ์การตลาดสำหรับ Gen Z ที่คุณไม่รู้ไม่ได้ EP.8

ใครคือกลุ่ม Gen Z ทีมงาน MBA ได้ศึกษาเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มสำรวจ Gen Z คือคนที่เกิดหลังปี ค.ศ. 1995 หรือปี พ.ศ. 2538 เป็นผู้ที่มีอายุประมาณ 14- 26 ปี เป็นวัยที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี เริ่มมีกำลังซื้อ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและชอบซื้อสินค้าออนไลน์ และสามารถเรียนรู้อะไรต่างๆได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นกลุ่มคนที่มีอิสระทางความคิดสูง ชอบอยู่กับตนเอง ประกอบกับสังคมเมืองมีมากขึ้น ต้องดิ้นรน ในการดำเนินชีวิต การทำงาน จึงทำให้ความคิดที่จะมีลูก มีคู่ น้อยลง เนื่องจากมีภาระมากมาย ประกอบกับมีสื่อเข้ามาช่วยทำให้คนกลุ่มนี้ มีความเป็นตัวของตนเอง มีความมั่นใจในตนเองสูงและ แคร์สังคมน้อยลง Gen Z มาพร้อมกับเทคโนโลยีทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง? ทีมงาน MBA ขอเพิ่มเติมว่า ด้วยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับคนกลุ่มนี้นี่เอง ทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนไปจากคนกลุ่มก่อนเป็นอย่างมาก ก่อนที่จะเริ่มต้นทำการตลาด สิ่งที่นักการตลาดต้องเข้าใจคือการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางในการทำการตลาด สำหรับกลุ่มสำรวจ Gen Z เป็นผู้ที่มีอายุประมาณ 14- 26 ปี […]

Scroll to top