“6 บุคลิกของผู้นำ” ที่นำพาองค์กรพ้นจากวิกฤต EP.26 - Business X Marketing

“6 บุคลิกของผู้นำ” ที่นำพาองค์กรพ้นจากวิกฤต EP.26

ทีมงาน MBA เชื่อว่าบทพิสูจน์ของความเป็นผู้นำ ที่จะนำพาองค์กร ให้ข้ามผ่านปัญหาและวิกฤตต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และผู้นำยุคนี้จึงต้องพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนไปในทุกขณะ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกน้องว่าจะนำพาองค์กรผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากไปได้ การเป็นผู้นำจึงต้องพร้อมรับมือกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอนที่เข้ามาได้ทุกเมื่อ

‘6 บุคลิกผู้นำ’ ที่โลกต้องการ

ทีมงาน MBA ขอรวบรวม ‘6 บุคลิกผู้นำ’ ที่จะพาองค์กรให้รอดกับทุกวิกฤต

1. ผู้นำแบบ Uncharted Explorer ผู้มองเห็นโอกาสและกล้าเสี่ยงที่จะทำอะไรใหม่ๆ คือผู้นำที่เป็นนักสำรวจ ชอบมองหาอะไรใหม่ๆ และหาโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาปรับปรุงงานและเสริมสร้างธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลา และต้องอาศัยความเชี่ยวชาญที่สะสมมา สามารถรับรู้ได้ว่าเมื่อใดควรจะปฏิเสธกับความเสี่ยงที่ท้าทายเกินไป

2. Success Warrior  นักรบผู้พิชิตความสำเร็จ คือผู้นำที่เป็นเหมือนนักรบ เป้าหมายมีไว้พุ่งชน มั่นใจว่าสิ่งที่ทำจะต้องสำเร็จ เป็นคนที่มองเห็นอนาคต และพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอยู่เสมอ ด้วยการพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ๆ เปิดรับไอเดียจากพนักงาน เป็นผู้บุกเบิกให้องค์กรอยู่รอดและดำเนินไปตามแผนที่ตั้งไว้ เป็นผู้มีความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้มาต่อสู้กับอุปสรรคและนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

3. Empathic Communicator นักสื่อสารที่เข้าใจคน  เป็นผู้นำที่มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น สามารถนำองกรค์ของตนให้เดินในทิศทางเดียวกัน มีหลักคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กร อีกทั้งยังมีความสามารถในการสื่อสารและ เป็นผู้ที่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในองค์กร ทำให้ทีรวมถึงผู้นำในองค์กรประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

4. Synergistic Winner คือนักผนึกพลัง  เป็นผู้รู้จักวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของบุคลากรว่าเก่งด้านไหน และมอบหมายงานให้ถูกต้อง และเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง สามารถกระจายอำนาจการตัดสินใจให้กับคนในทีมได้อย่างดี เป็นศูนย์กลางในการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อก่อเกิดประสิทธิผลสูงสุดให้กับองค์กรอีกด้วย

5. Diversity Promoter นักส่งเสริมความหลากหลาย   เป็นผู้นำที่ให้คุณค่าในความแตกต่าง เข้าใจความแตกต่างของคนในแต่ละเจเนอเรชั่น สามารถดึงศักยภาพของบุคคลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ เป็นผู้นำที่เปิดโลกทัศน์ในมุมมองระดับสากล สามารถเชื่อมโยงให้คนในองค์กรเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ตลอดเวลา

6. Torch  Bearer ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถคาดเดาแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ และสร้างผู้นำรุ่นใหม่ไว้ให้กับองค์กร  เพื่อที่องค์กรจะยังสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

ทีมงาน MBA ขอเสริมว่า จากการศึกษาผู้นำไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เก่งด้านการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ หาดินแดนใหม่ๆ ทำเรื่องใหม่ๆ แต่การเป็นผู้นำที่ดีนั้นมีหลายปัจจัยรวมกัน และภาวะผู้นำนั้นไม่ได้หมายถึงความอาวุโสหรือการมีตำแหน่งหน้าที่การงาน แต่หมายถึงภาวะที่เกิดขึ้นจริงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารงาน บริหารคน นำพาองค์กรให้ไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จได้เช่นกัน

ที่มา www.smethailandclub.com

รูปภาพจาก www.thaipng.com
“6 บุคลิกของผู้นำ” ที่นำพาองค์กรพ้นจากวิกฤต EP.26
Scroll to top